Šoping Parndorf

Šoping Parndorf
(sa fakultativnom posetom Beču)

DESTINACIJA

3 dana autobusom
za zatvorene grupe i kolektive

TRAJANJE

PROGRAM ZA ZATVORENE GRUPE I KOLEKTIVE

1.dan BEOGRAD

 • Polazak iz Beograda oko 20h (tačno mesto i vreme biće poznato 2 dana pred putovanje). Nastavak putovanja ka Novom Sadu. Iz Novog Sada polazak oko 21h kod stare železničke stanice – stare Lokomotive. Vožnja preko Mađarske sa usputnim pauzama radi odmora.

2.dan OUTLET CENTAR PARNDORF

 • Dolazak u Parndorf. Slobodno vreme. Fakultativni odlazak do Beča. Polazak iz Parndorfa oko 18h.( za shopping day oko 21h).  Noćna vožnja sa usputnim pauzama.

3.dan BEOGRAD

 • Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim časovima. Kraj programa.

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016.
Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs

CENA ARANŽMANA: 7.190 DIN

SNIŽENO 3.590 DIN

ARANŽMAN SADRŽI:

 • prevoz turističkim autobusom ili mini-busom (klima,TV,DVD) na navedenoj relaciji
 • poseta tržnom centru Parndorf www.designer-outlet-parndorf.at
 • usluge pratioca grupe
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE SADRŽI:

 • putno zdravstveno osiguranje
 • individualni troškovi putnika
 • fakultativni odlazak do Beča 10€ (minimum 25 pax)

NAČIN I USLOVI PLAĆANJA:

Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 10 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, čekovima građana, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina na 3 mesečne rate.

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016. Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs

 • Putnik za putovanje u inostranstvo je dužan da se pre zaključivanja ugovora o putovanju informiše kod nadležnog konzulata o viznim, carinskim, zdravstvenim i drugim uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju, kao i da sam putnik blagovremeno i uredno obezbedi potrebne uslove i isprave.
 • Putnik za putovanje u inostranstvo mora imati važeću putnu ispravu sa rokom važenja još najmanje 3 meseca od dana završetka putovanja ili više, a u skladu sa informacijom koju je dobio od nadležnog konzulata.
 • Svi putnici su obavezni da poštuju važeće zakonske carinske propise za iznošenje deviza iz zemlje.
 • Raspored sedenja u autobusu pravi organizator prema redosledu prijavljivanja. Potpisivanjem ugovora putnik je dužan da prihvati mesto u autobusu, koje mu dodeli agencija i naknadne izmene nisu moguće. Ulaz je moguć samo na obeleženim parkinzima ili benzinskim pumpama duž autoputa.
 • Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu
 • Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene cene prevoza promeni i cenu putovanja, kao i da u slučaju nedovoljnog broja prijavljenih učesnika otkaže putovanje (minimalan broj putnika za realizaciju ovog aranžmana je 70 putnika).
 • Krajnji rok za otkazivanje putovanja od strane agencije je 5 dana pre puta.
 • Trans Jug Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja.
 • Uz ovaj cenovnik važe opšti uslovi putovanja turističke agencije Trans-Jug travel
 • Cenovnik br. 6./21.03.2019.

Organizator putovanja: TRANS JUG travel, Karađorđeva 77, licenca OTP 113/2016 od 05.12.2016. Agencija TRANS JUG travel poseduje garanciju putovanaj u visini od 300.000 evra za slučaj insloventnosti organizacije putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjavanjem, delimičnim ispunjavanjem ili neurednim ispunjavanjem obaveza organizatora putovanja koji se određuje Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj M0043/2018 od 1.11.2018. godine, polisa broj 30000009585 od 1.11.2018. godine, Akcionarskog društva osiguranja Milenijum osiguranje. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, ul. Kondina br. 14., Beograd, +381 11/3228.686, +381 11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail:garancijaputovanja@yuta.rs