Manastiri Ravanica, Ljubostinja, Koporin – Kruševac

Manastiri Ravanica, Ljubostinja, Koporin - Kruševac
Srbija

DESTINACIJA

Izlet
POLASCI: 18.07 - 23.08.2020.

TRAJANJE

PRIČA O KNEZU LAZARU, KNEGINJI MILICI I DESPOTU STEFANU LAZAREVIĆU

U DUHU  VERE I DINASTIJE
manastiri: RAVANICA, LJUBOSTINJA, KOPORIN – KRUŠEVAC

18.07 / 23.08.

 Moravska Srbija je termin koji se koristi za srpsku feudalnu državu koja se samostalno razvila u dolini tri Morave za vreme vladavine kneza Lazara a koja je kasnije za vreme vladavine Lazarevog sina Stefana prerasla u despotovinu Srbiju. Za prestonicu je izgrađen grad Kruševac. Lazar Hrebeljanović, od stavioca na dvoru cara Uroša, izrasta u velikog kneza i samodržca svih Srba. Političkim i duhovnim pregnućem zaslužio je blagoslov Crkve i prvenstvo u vladarstvu nad srpskim zemljama. Baštinik nemanjićke države i tradicije, knez Lazar nije bio lišen prava na srpski presto, niti prava na carstvo nebesko. Nemanjićki tron je zadobio političkom veštinom i hrabrošću. Carstvo nebesko je zaslužio mučeničkom smrću na Kosovu polju. Posle kneza Lazara, kneginja Milica je vladala Srbijom umesto muža velikomučenika i maloletnog sina. Sačuvala je državu i narod da bi ubrzo predala vlast prvorođenom sinu Stefanu. U monaškom tihovanju po manastirima, provodi svoje poslednje dane. Despot Stefan nikad nije bio lišen vladarskog prava, mada su mnogi želeli da mu to ospore. Najuporniji je bio njegov brat Vuk. “Novi Ptolomaj”, kako su zvali Stefana njegovi savremenici, je duhovno politički i ekonomski uzdigao državu. U njegovo vreme bila je to nova Srbija. Despot Stefan je bio pouzdan ratnik, vešt diplomata, sjajan književnik i neumorni graditelj

PROGRAM  PUTOVANJA
Polazak iz Beograda oko 7h (tačno mesto i vreme biće poznato najkasnije dan pred putovanje .Vožnja ka manastiru Ravanica. Manastir Ravanica je manastir u Srbiji i nalazi se u podnožju Kučajskih planina. Zadužbina je kneza Lazara, čije mošti su nakon Kosovske bitke i njegove pogibije ovde prenete iz prištinske crkve Vaznesenja. Manastir tada postaje mesto hodočašća i žiža oko koje se stvara kult kneza Lazara, kosovskog mučenika. Obilazak manastira. Nastavak putovanja ka manastiru Ljubostinja, zadužbina kneginje Milice. Posvećen je Uspenju presvete Bogorodice. U Ljubostinji su sahranjene kneginja Milica, žena kneza Lazara i monahinja Jefimija, koje su se posle Kosovske bitke ovde zamonašile sa drugim udovicama srpskih vlastelina izginulih u bojevima na Marici i Kosovu polju. Nakon obilaska manastira, odlazak do Kruševca, grada koji je podigao knez Lazar. Upoznavanje sa nekim od glavnih znamenitosti grada i obilazak crkve Lazarice. Crkva Lazarica je, uz kruševački grad u čijem jezgru se i nalazi, najstarije i najvrednije kulturno dobro u gradu. Crkva je posvećena arhiđakonu Stefanu, zaštitniku dinastije Nemanjića. Ispred ove crkve osveštena je srpska vojska pred polazak na Kosovo. Slobodno vreme. Polazak ka manastiru Koporin koji se nalazi u blizini Velike Plane i zadužbina je despota Stefana Lazarevića. Obilazak manastira a zatim polazak za Beograd. Dolazak na mesto polaska u večernjim časovima zavisno od uslova na putu. Kraj programa.

CENA ARANŽMANA: sniženo 1790,00 din
deca do 12 godina 1500,00 din

CENA ARANŽMANA OBUHVATA
• prevoz autobusom turističke klase (od 16 – 87 mesta) na navedenoj relaciji / mesta se određuju prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju
• obilaske prema programu
• usluge vodiča / predstavnika agencije tokom putovanja
• troškove ogranizacije putovanja

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA
• individualne troškove – nepomenute usluge

NAČIN  PLAĆANJA
• dinarski, 30% prilikom rezervacije, ostatak isplaćeno 7 dana pred put
• platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS

PREMA ZAKONU O TURIZMU, ČLAN 79, ZA JEDNODNEVNE IZLETI (PUTOVANJA KRAĆA OD 24h), NIJE OBEZBEĐENA ZAŠTITA U POGLEDU GARANCIJE PUTOVANJA

POSEBNE NAPOMENE
• Prva promena po već zaključenom ugovoru je moguća bez nadoknade. Kod svake naredne promene već zaključenog ugovora (datuma polaska i povratka, imena putnika, broja putnika sa ugovora, smeštajnog objekata…), agencija zadržava pravo naplate administrativnih troškova u iznosu od 1000 dinara po ugovoru.
• Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu uplate tj sklapanja Ugovora o putovanju. Prilikom pravljenja redosleda sedenja uzimaju se u obzir stariji putnici, trudnice, porodice sa decom (do 12 godina), putnici sa dokumentovanim zdravstvenim problemima… Prvi red sedišta su službena sedišta i ako nema potrebe, ne izdaju se putnicima. Putnik je dužan da prihvati sedište koje mu agencija dodeli.
• Dan pred polazak organizator putovanja šalje obaveštenje sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku obavezno kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo jer ni prevoznik ni hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati niti se organizatoru putovanja pišu prigovori u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.
• Napominjemo da je putovanje grupno i tome je sve podređeno. Prema tome, potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju neutralni po svom sadržaju. Temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.
• Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…).
• Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu).
• Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.
• Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.
• Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije.
• Organizator zadržava pravo da putem Last minute ponude prodaje svoje aranžmana po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su započele plaćanje ili uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime eventualne razlike u ceni.

MOLIMO VAS DA SE PRE ZAKLJUČENJA UGOVORA O PUTOVANJU UPOZNATE SA PROGRAMOM PUTOVANJA I POSEBNIM NAPOMENAMA KOJE SU SASTAVNI DEO PROGRAMA PUTOVANJA, KAO I OPŠTIM USLOVIMA PUTOVANJA AGENCIJE

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA JE PET DANA PRE POČETKA PUTOVANJA 

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO DA REALIZUJE PREVOZ UZ KOREKCIJU CENE ILI U SARADNJI SA DRUGOM AGENCIJOM

AGENCIJA ZADRŽAVA PRAVO KOREKCIJE CENA U SLUČAJU PROMENA NA DEVIZNOM TRŽIŠTU

AGENCIJA NE SNOSI ODGOVORNOST ZA EVENTUALNE DRUGAČIJE USMENE INFORMACIJE O PROGRAMU PUTOVANJA

ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMENE REDOSLEDA POJEDINIH SADRŽAJA U PROGRAMU

 

Organizator putovanja ima licencu OTP 1/2020 izdatu 16. jauara2020. godine od strane Min. turizma Republike Srbije. Organizator putovanja ima garanciju putovanja u visini 250.000.- EUR kojom se za slučaj insolventnosti organizatora putovanja obezbeđuju troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, kao i sva nastala potraživanja putnika i za slučaj naknade štete obezbeđuje naknada štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja, koje su određene opštim uslovima i programom putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja, zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14, koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686, 011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14 ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs, polisa broj   990000031306 od 25.01.2019. godine Akcionarskog društva za osiguranje „TRIGLAV OSIGURANJE”. ● Garancija putovanja ne obuhvata fakultativne usluge.